רואה חשבון

נוהל גילוי מרצון

א. כללי

רשות המסים מעוניינת לעודד נישומים, עוסקים, יחידים ובעלי תפקידים בתאגידים שעברו עבירות על חוקי המסים, לתקן את דיווחיהם ולדווח נתוני אמת. לשם כך, רשות המסים, בתאום עם פרקליטות המדינה, מוכנה להתחייב שלא יינקטו הליכים פליליים נגד מי שיבצע גילוי מרצון בתנאים המפורטים מטה (להלן: “הנוהל”).

נוהל זה חל על עבירות המס המפורטות בנספח א’ לנוהל.

ב. תנאים להליך גילוי מרצון

1. הגילוי מרצון יהיה כן ומלא ויעשה בתום לב.
2. במועד הפניה לגילוי מרצון לא נערכה חקירה או בדיקה בעניין המבקש על ידי רשות המסים. בסעיף זה “חקירה ובדיקה” לרבות לגבי בת/בן הזוג של המבקש וחברות שבשליטתם.
3. במועד הפנייה לגילוי מרצון אין בידי רשות המסים מידע הקשור לגילוי מרצון, לרבות ביחס לבת/בן הזוג של המבקש, חברות שבשליטתם ותיקי שותף.
4. במועד הפניה לגילוי מרצון לא נערכה בדיקה או חקירה בעניין המבקש, בת/בן זוגו או חברות בשליטתם על ידי משטרת ישראל בעניין הקשור לבקשה לגילוי מרצון, לרבות פעילותם העסקית, או כל פעילות אחרת המניבה הכנסות.
5. רשות המסים רשאית שלא לאשר בקשה לגילוי מרצון אם קיים מידע הקשור לבקשה לגילוי מרצון ולו בעקיפין, לרבות ביחס לבת/בן הזוג של המבקש, חברות שבשליטתם ותיקי שותף, במקומות הבאים: ברשות שלטונית אחרת; באמצעי התקשורת; בכתבי בי דין או בפרוטוקולים או בכל מסמך אחר בהליכים
אזרחיים ופליליים המתנהלים בערכאה שיפוטית בישראל או בחו”ל.
6. א. במקרים חריגים, בהם קיימות נסיבות אישיות יוצאות דופן (כגון מחלה קשה), רשאית רשות המסים לאשר בקשה לגילוי מרצון, גם אם קיים מידע
כאמור בסעיף 3 לעיל, או שנערכה בדיקה או חקירה כאמור בסעיפים 2 ו 4 לעיל.
ב. במקרים חריגים ומטעמים מיוחדים שיירשמו, כאשר המידע, החקירה, או הבדיקה כאמור בסעיפים 2-4 לעיל, מתייחסים לחברה אחת מני חברות
רבות שבשליטת המבקש וכאשר לא קיים קשר, במישרין או בעקיפין, בין המידע, הבדיקה, החקירה לבין הבקשה, רשאית רשות המסים לאשר בקשה
לגילוי מרצון, גם אם קיים מידע כאמור בסעיף 3 לעיל, או שנערכה בדיקה או חקירה כאמור בסעיפים 2 ו 4 לעיל.

ג. דרך פעולה

7. בקשה לגילוי מרצון תוגש לסמנכ”ל בכיר לחקירות ומודיעין של רשות המסים בלבד ורק הוא יהיה מוסמך לאשרה (להלן: “הגורם המוסמך”). במקרה והוגשה בקשה לגורם אחר ברשות המסים יעביר אותו הגורם את הבקשה לגורם המוסמך לאלתר.
8. הגילוי יהיה כן ויכלול את כל המידע הרלבנטי לבקשה, ובין היתר, שמות המבקשים, שנות המס הרלבנטיות, מקור ההכנסה, פירוט סכום ההכנסה
שהושמטה ואומדן המס לתשלום. לבקשה יצורפו כל המסמכים הרלבנטיים.
9. לבקשה יצורף טופס חתום על ידי המבקש בנוסח המפורט בנספח ב’ לנוהל.
10. כל בקשה תיחתם על ידי המבקש. אם המבקש מיוצג יצורף גם יפוי כוח.
11. מצא הגורם המוסמך שאין לאשר את הבקשה, יודיע על כך למבקש.
12. מצא הגורם המוסמך שהבקשה עומדת בתנאי הנוהל, יודיע למבקש שבקשתו מאושרת בכפוף לתשלום המס על פי קביעת הגורם האזרחי. לאחר אישור הבקשה יפנה הגורם המוסמך את הבקשה לגורם האזרחי הרלבנטי (פקיד השומה, ממונה תחנת מע”מ, מנהל מיסוי מקרקעין, גובה מכס וכדומה) שיקבע את סכום המס לתשלום.
13. המבקש ישלם את המס במועד שייקבע על ידי הגורם האזרחי. תשלום המס בסעיף זה תשלום קרן, הצמדה, ריבית וקנסות אזרחיים על פי קביעת הגורם האזרחי ובמועד שייקבע על ידו.
14. המבקש ישתף פעולה באופן כן ומלא עם כל גורם רלבנטי ברשות המסים בכל עניין הקשור לבקשה לגילוי מרצון.
15. שולם המס על פי קביעת הגורם האזרחי במועד שנקבע לא יינקט כנגד המבקש הליך פלילי בעניין הבקשה לגילוי מרצון שאושרה כאמור בסעיף 12 לעיל.

ד. סייגים לחסינות מפני הליך פלילי

16. אדם זכאי ליהנות מהליך גילוי מרצון פעם אחת בלבד. בקשה נוספת תתקבל רק בנסיבות מיוחדות, כגון מחלה קשה של המבקש, גיל מתקדם וכדומה.
17. הנוהל לא יחול על הכנסות שמקורן בפעילות לא חוקית.
18. הנוהל לא יחול כאשר הוא איננו מניב תשלום מס משמעותי בפועל לגבי שנות המס הרלבנטיות לבקשה. על אף זאת, הנוהל יחול גם אם המס אינו משמעותי, כאשר מדובר בכספי ירושה שהעבירה היחידה של מגיש הבקשה לגביהם היא אי דיווח החל משנת 2113 , או במקרים דומים לאלה.
19. החסינות בהליך פלילי תחול רק לגבי המידע שנמסר במסגרת הליך הגילוי מרצון.
20. החסינות על פי נוהל זה תחול רק על העבירות על פי חוקי המס המפורטים בנספח א’ לנוהל.
21. הגילוי מרצון על פי נוהל זה לא יחול על עבירות המוגדרות כעבירות מינהליות עפ”י חוק העבירות המנהליות תשמ”ו 1985
22. הופרו סעיפים 1, 8 או 14 לנוהל לא תינתן למבקש חסינות מההליך הפלילי, הופרו סעיפים 1 ורשות המסים תוכל להשתמש בנתונים שמסר המבקש בבקשה כראיה בכל הליך פלילי ואזרחי.
23. לא אושרה הבקשה על ידי הגורם המוסמך, לא תעשה רשות המסים שימוש במידע שבבקשה גם לא בהליך האזרחי.
24. נוהל זה מחליף כל נוהל או הוראות ביצוע קודמות בעניין גילוי מרצון.
25. תחילה ותחולה: נוהל זה יחול מיום פרסומו ועד ליום 31.12.2116


ג׳ינו ושות׳ רואי חשבון

ג’ינו ושות’ רואי חשבון, נוסד בתל אביב בשנת 2009, המשרד עוסק במגוון שירותי רא... קרא עוד >

החדשות האחרונות

  1. הבהרות לעניין רישום ותיעוד מענקי הסיוע לעצמאים ולעסקים
    להלן הבהרות שפרסמה רשות המסים לרישום ותיעוד מענקי הסיוע לעצמאים ולעסקים: 1. על פי הוראות החוק לסיוע כלכלי, בפרק ה: בסעיף 18ל

  2. מענקי קורונה

  3. קרא את כל החדשות >
כניסת משתמשים
תכתבו לנו
1
אנו זמינים עבורכם גם בוואטסאפ לכל שאלה או בקשה.