רואה חשבון

לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לשנת המס 2014

רשות המסים בישראל

לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לשנת המס 2014

תוכן העניינים

עמוד

פרק א’

דברי הסבר

3

פרק ב’

שיעורי המס

6

פרק ג’

סכומים מתואמים

7

פרק ד’

שווי שימוש

11

פרק ה’

רשימת הישובים שתושביהם זכאים להנחה

12

פרק ו’

מס שכר והיטל עובדים זרים

13

פרק ז’

ניכוי מס מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה

14

פרק ח’

פירוט נקודות זיכוי על פי מצב משפחתי

15

פרק ט’

לוח לחישוב המס

16

פרק א. דברי הסבר

מעבידים נכבדים

הננו מגישים בזאת לוח עזר לחישוב מס ההכנסה החל על משכורת ועל הכנסה מיגיעה אישית, בשנת המס 2014.

הלוח מפרט את המס במרווחים של 500 ש”ח הכנסה שנתית ממשכורת, משכר עבודה, או מהכנסה אחרת מיגיעה אישית. מהכנסה שבין כל 500 שקל, יש לחשב את המס לפי השיעורים המפורטים בתחתית העמוד.

הננו להבהיר כי הלוח הוא לוח עזר. אם נפלה טעות בנתוניםהוראות החוק הן הקובעות.

א.      שינויים נוספים במערך הניכויים לשנת המס 2014 (בנוסף לשינויים שפורסמו בלוח 1/2014)

1.      תקנות הגנת השכר (מקסימום דמי טיפול מקצועיאירגוני) התשמח-1988

לאור פניות חוזרות ונשנות באשר לשכר המירבי בגינו מבוצעת הפרשה לדמי חבר/לדמי טיפול מקצועי, הרינו להבהיר כי הנתון נקבע על פי התקנות הנ”ל.

תיקון תקנות אלו הינו באחריותו הבלעדית של משרד הכלכלה.

לבירורים בעניין זה, המעבידים ולשכות השרות מתבקשים לפנות למשרד הכלכלה.

2.      מזונות לתושב חוץ

בחודש יוני 2014 עודכנו הסכומים, אשר משמשים לחישוב סכום המזונות שיותר בניכוי על פי סעיף 20ב לפקודת מס הכנסה, ליחיד תושב ישראל המשלם מזונות לתושב חוץ. תוקף העדכון מינואר 2014.

הסכומים המעודכנים מפורטים בהמשך.

3.      תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון) (תיקון), התשעד-2014

בקובץ תקנות 7405 מיום 7.8.2014 פורסם תיקון לתקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), התשמ”ח-1988 ובהן נוספה חובת הגשת דוח שנתי לשנת המס 2013 ואילך ליחיד או בן זוגו שחייבים במס נוסף על פי סעיף 121ב לפקודה.

כמו כן, נקבע כי מי שמחזור מכירותיו מניירות ערך בשנת המס עולה על הסכום הקבוע בסעיף 121ב לפקודה, יהיה חייב בהגשת דוח.

4.      שינויים ברשימת הישובים המזכים בהטבות מס על פי סעיף 11 לפקודה

בהנחייתנו מספר 5423013 מיום 13/5/2013, הודענו על פסיקתו של בית המשפט העליון בנושא שבנדון. בית המשפט העליון פסק כי הישובים הבאים יגרעו מרשימת הישובים בחלק ב’ לתוספת הראשונה לפקודה ביום 23/2/2014: מועצה אזורית ערבה תיכונה, מועצה אזורית אילות, ערד, חצור הגלילית ובית שאן.

בעקבות פניה מחודשת לבית המשפט, ניתנה ביום 20/2/2014 החלטה לפיה נדחה מועד כניסתה של הצהרת הבטלות לגבי הישובים הנ”ל, עד ליום 1/11/2014.

על פי החלטות בית המשפט העליון מיום 2/11/2014 ומיום 16/11/2014, נדחה פעם נוספת מועד כניסתה של הצהרת הבטלות לגבי הישובים הבאים: מועצה אזורית ערבה תיכונה, מועצה אזורית אילות, בית שאן, ערד וחצור הגלילית, עד ליום 31/1/2015.

לאור האמור, תושבי הישובים הנ”ל זכאים לזיכוי ממס עפ”י סעיף 11(ב)(3)(ה) לפקודה עד לתום שנת המס 2014.

באשר לשנת המס 2015, יפורסמו הנחיות בחוברת הניכויים לחודש ינואר 2015.

5.      נקודות זיכוי ליחיד שסיים לימודים לתואר אקדמי

בשנת המס 2014 לא חלו שינויים בנקודות הזיכוי ליחיד שסיים לימודי תואר אקדמי.

החל משנת המס 2015, יינתנו נקודות זיכוי על פי הכללים הבאים:

(א)     מי שסיים לימודים לתואר אקדמי ראשון בשנים 2014-2015 יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת, בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו.

(ב)     מי שסיים לימודים לתואר אקדמי שני בשנים 2014-2015 יהיה זכאי למחצית נקודת זיכוי, בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו.

(ג)     בתחומי עיסוק שנדרשת התמחות, היחיד רשאי לדחות את נקודת הזיכוי (או מחציתה, לפי העניין) לשנת המס שלאחר שנת סיום ההתמחות.

(ד)     מי שסיים לימודים לתואר אקדמי שלישי ברפואה בשנים 2014-2015 יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת, בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו, וכן למחצית נקודת זיכוי בשנה לאחר השנה שבה קיבל נקודת זיכוי אחת כאמור.

(ה)    מי שסיים לימודים לתואר אקדמי שלישי במסלול ישיר בשנים 2014-2015 יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת, בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר הראשון או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו, וכן למחצית נקודת זיכוי בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר השלישי או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו.

לתשומת לבכם, בשנת 2014 לא חל שינוי בטופס 119 למסיימי לימודים.

טופס 119 לשנת 2015 יותאם לשינויים.

ב.      הנחיות נוספות

1.      הארכת תוקף האישורים

כמידי שנה תינתן ארכה לאישורים על תיאומי מס, שתוקפם פג בתום שנת המס 2014 עד לתאריך תשלום המשכורת לחודש פברואר 2015 ולא יאוחר מיום 13/03/2015.

יודגש, כי לא תינתן ארכה לאישורים על פטור מניכוי מס הכנסה במקור ולא תינתן ארכה לתיאומי מס שאינם בגין משכורת כהגדרתה בתקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), התשנג-1993. (להלן בחוברת זו– “תקנות המשכורת“).

2.      טפסים

הנחיות לגבי שינויים בטופסי 101, 106, 126, 856 יפורסמו בהנחיה נפרדת.

3.      אתר האינטרנט

ההנחיות המפורטות בחוברת זו ובחוברות אחרות נמצאות באתר האינטרנט של רשות המיסים בישראל שכתובתו: www.taxes.gov.il

בכבוד רב

חטיבת שומה וביקורת

רשות המסים בישראל

פרק ב‘. שיעורי המס החלים על הכנסה מיגיעה אישית בשנת המס 2014

הכנסה חייבת

הכנסה חייבת מצטברת

שיעור המס
%

המס לכל שלב

המס המצטבר

1. על כל שקל מ-63,360 השקלים הראשונים

63,360

10

6,336

6,336

2. על כל שקל מ-44,760 השקלים הבאים

108,120

14

6,266

12,602

3. על כל שקל מ-59,880 השקלים הבאים

168,000

21

12,575

25,177

4. על כל שקל מ-72,000 השקלים הבאים

240,000

31

22,320

47,497

5. על כל שקל מ 261,960 השקלים הבאים

501,960

34

89,066

136,564

6. על כל שקל נוסף

48

נקודת זיכוי: 2616 ש”ח לשנה

שיעורי המס החלים על הכנסה שאינה מיגיעה אישית בשנת המס 2014

הכנסה חייבת

הכנסה חייבת מצטברת

שיעור המס
%

המס לכל שלב

המס המצטבר

1. על כל שקל מ-240,000 השקלים הראשונים

240,000

31

74,400

74,400

2. על כל שקל מ-261,960 השקלים הבאים

501,960

34

89,066

163,466

3. על כל שקל נוסף

48

מס נוסף על הכנסות גבוהות

על פי סעיף 121ב לפקודה, יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על 811,560 ₪ (67,630 ₪ לחודש) יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום הנ”ל בשיעור של 2%.

“הכנסה חייבת” – כהגדרתה בסעיף 121ב לפקודה.

מעביד אשר משלם משכורת העולה על 67,630 ₪ לחודש (811,560 ₪ לשנה) ינכה, בנוסף לשיעורי המס עפ”י סעיף 121 לפקודה, גם את המס הנוסף עפ”י סעיף 121ב לפקודה, בשיעור של 2%.

מעביד אשר משלם משכורת שחלה עליה תקנה 6 לתקנות המשכורת בסכום העולה על התקרה שנקבעה בסעיף 121ב לפקודה, ינכה מאותה משכורת גם את המס הנוסף.

פרק ג‘. סכומים מתואמים לשנת המס 2014 (בשח)

א.

נקודת זיכוי

נקודת זיכוי

2,616

לשנה

ב.

קופות גמל וקרנות השתלמות

הכנסה מזכה שהיא הכנסת עבודה – סעיף 47(א)(1)

104,400

לשנה

הכנסה מזכה שאינה הכנסת עבודה – סעיף 47(א)(1)

147,600

לשנה

סכום החיסכון המזערי – סעיף 45א(ד)

2,028

לשנה

סעיף 45א(ה)

2,028

לשנה

208,800

לשנה

הכנסה לעמית עצמאי – סעיף 47(א)(3)

104,400

לשנה

הכנסה נוספת – סעיף 47(א)(5)

417,600

לשנה

תקרת קצבה מזכה – סעיף 9א(א)

101,640

לשנה

פטור מקצבה לפי – סעיף 9א – 43.5% בין השנים (2012-2015)

44,213

לשנה

סכום ההפרשה המרבי למרכיב הפיצויים בקופ”ג לקצבה סעיף 32(9)(א)(2)

12,360

לשנה

“שכר מינימום” לצורך משיכה בפטור מקופת גמל

4,300

לחודש

משכורת קובעת מרבית שההפרשה בעדה לקרן השתלמות פטורה ממס בעת ההפרשה

188,544

לשנה

הכנסה קובעת מרבית לקרן השתלמות לעצמאי

264,000

לשנה

הפקדה מוטבת – סעיף 9(16א) ו-9(16ב) לפקודה

18,480

לשנה

תקרת הסכום להפרשת מעביד לקופ”ג לקצבה הפטורה ממס בעת ההפרשה – סעיף 3(ה3)

36,356

לחודש

חוק הפיקוח על קופות גמל

סכום “צבירה מזערי” (מ-1/3/2014 עד 28/2/2015)

93,117

לתקופת צבירה

סכום “קצבה מזערי” (מ-1/3/2014 עד 28/2/2015)

4ף481

לחודש

ג.

הטבות מס

הטבות מס ביישובים – ראה בהמשך.

מענקים פטורים ממס לפי סעיף 9(7א):

עקב פרישה

12,360

לכל שנת עבודה

עקב מוות

24,720

לכל שנת עבודה

משכורת מרבית שמלכ”ר משלם, הפטורה ממס שכר

180,117

לשנה

תרומות למוסדות ציבור המזכות בזיכוי –

סכום מזערי , סכום העולה על

190

לשנה

סכום מרבי

9,304,000

לשנה

סכום התרומה המרבי שבגינו המעביד (המורשה) רשאי להתיר זיכוי לעובדו

25,000

לשנה

פדיון מניה באגודה שיתופית

317,000

התקרה לצורך סעיף 9(21) לפקודה – פיצויי הלנת שכר

8,160

לחודש

סכום הזיכוי המרבי בגין שכר משמרות בתעשייה

11,280

לשנה

ניתן זיכוי רק על אותו חלק משכר המשמרות, אשר לאחר צירופו למשכורת אינו עולה על

128,520

לשנה

משכורת למומחה חוץ

13,300

לחודש

הוצאות שהייה מרביות למומחה חוץ

330

ליממה או כפי שיקבע פקיד השומה

הוצאות שהייה לעיתונאים וספורטאים זרים

330

ליממה או כפי שיקבע פקיד השומה

הוצאות לינה בשל עבודה באזור פיתוח למי שמשפחתו גרה בישוב אחר

1,790

לחודש

שכר דירה פטור ממס אם לא עלה על

5,080

לחודש

שכר דירה החייב במס בשיעור של 10%

אין תקרה מ-1.1.2003

תקרת הכנסה חייבת של נטול יכולת לעניין הזיכוי לפי סעיף 44 או 45

ליחיד:

169,000

לשנה

לזוג:

270,000

לשנה

הכנסת עיוור ונכה 100%:

תקרת הכנסה מיגיעה אישית הפטורה ממס – סעיף 9(5)(א)

614,400

לשנה

תקרת הכנסה שאינה מיגיעה אישית הפטורה ממס – סעיף 9(5)(ב)

73,680

לשנה

תקרת הכנסה מריבית בשל פיקדון שמקורו בפיצויים עבור נזקי גוף

262,560

לשנה

הכנסה מיגיעה אישית (סעיף 9(5)(א)):

עד 184 יום – אין פטור.

185-364 יום – פטור יחסי עד לתקרה של 73,680 ₪

365 יום או יותר – פטור יחסי עד לתקרה של 614,400 ₪ כשהיא מוכפלת במספר ימי הפטור ומחולקת ב-365.

הכנסה שאינה מיגיעה אישית (סעיף 9(5)(ב)):

עד 184 יום – אין פטור.

185-364 יום – פטור יחסי עד לתקרה של73,680 ₪

365 – יום או יותר – פטור יחסי עד לתקרה של 73,680 ₪ כשהיא מוכפלת במספר ימי הפטור ומחולקת ב-365.

אם מדובר בהכנסה מריבית בשל פיקדון שמקורו בפיצויים עבור נזקי גוף פטור עד לתקרה של 262,560 ₪.

כל האמור לעיל כפוף להוראות סעיף 9(5) לפקודה.

מתנות בשל קשר עסקי – תקנה 2(4) לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות)

210

לאדם לשנה

הגרלות, הימורים ופרסים (תקרת הפטור)

50,000

להגרלה/פרס

תקרת הפטור למלגה אצל חוקר – סעיף 9(29)

98,000

לשנה

ד.

ניכויים

ניכוי מריבית – סעיף 125ד לפקודה:

תקרה מוטבת – סעיף 125ד(א)

62,760

לשנה

ניכוי למעוטי הכנסה – סעיף 125ד(ב)

9,840

לשנה

ניכוי גיל פרישה חובה ליחיד – סעיף 125ד(ג)(1)

13,440

לשנה

ניכוי גיל פרישה חובה לזוג – סעיף 125ד(ג)(2)

16,560

לשנה

פטור מרבי של 35% – סעיף 125ה לפקודה

35,574

לשנה

הוצאות לינה בארץ:

לינה שעלותה נמוכה מ-115$

מלוא הסכום

לינה שעלותה גבוהה מ-115$, 75% מההוצאה אך לא פחות מ

115$

ולא יותר מ

197$ = (262$ X 75%)

הוצאות למתנדב במוסד ציבורי:

– כיבוד קל

30

לאדם לאירוע

– נסיעה בתחבורה ציבורית

2,760

לשנה

– הוצאות דלק

8,160

לשנה

– שיחות טלפון מביתו/נייד

1,320

לשנה

הוצאות החזקת טלפון שאינו נייד:

1 – אם סכום ההוצאה אינו עולה על

23,900

לשנה

סכום ההוצאה המוכרת סכום ההוצאה שעולה על

2,400

או 80% מההוצאה, לפי הנמוך

2 – אם סכום ההוצאה עולה על

23,900

סכום ההוצאה המוכרת סכום ההוצאה שעולה על

4,800

ה.

סכומים אחרים

תשלום חד פעמי בעד שירותים או נכסים שאין לנכות ממנו מס במקור (חוק עסקאות גופים ציבוריים)

4,920

סכום הלוואה לעניין סעיף 3(ט) שחל עליו רק שיעור עליית המדד

7,800

לשנה

שיעור הריבית לעניין סעיף 3(ט)

4.31%

לשנה

תשלום “בתקופת הבחירות”

8,800

בתקופה המזכה

מזונות לתושב חוץ – סעיף 20ב

מזערי

5,690

לחודש

מרבי

11,370

לחודש

סכום המחייב קטין בהגשת דוח

78,830

לשנת המס 2014

עיצום כספי – סעיף 195ב (קנס על אי הגשת דוח מקוון)

דוח יחיד:

1,180

לחודש פיגור

דוח מעביד/מנכה:

1,760

לחודש פיגור

פטור מהגשת דוח:

תוספת א’ – משכורת

650,000

לשנת המס 2013

תוספת ב’ – הכנסה נוספת

337,000

לשנת המס 2013

תוספת ד’ – הכנסת חוץ

337,000

לשנת המס 2013

תוספת ה’ – ריבית

644,000

לשנת המס 2013

הכנסה מנייר ערך (מחזור)

811,560

לשנת המס 2013

תקנה 3(א)(6) – נכסי חוץ

1,874,000

לשנת המס 2013

תקנה 3(א)(7) – יתרה בחשבון בתאגיד חוץ בנקאי

1,874,000

לשנת המס 2013

תקנה 3(א)(8) – מי שחייב במס נוסף על פי סעיף 121ב

811,560

לשנת המס 2013

פטור מהגשת דוח מקוון – סעיף 131(ב2)(4)

הכנסה ליחיד

81,330

לשנת המס 2013

הכנסה לזוג

162,650

לשנת המס 2013

ו.

הוצאות נסיעה לחול

הוצאות הנסיעה המותרות בניכוי לפי תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), התשל”ב-1972 מתעדכנות אחת לשנה, לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן בארה”ב. שיעור העלייה בשנת 2013 הסתכם ב-1.24%. סכומי ההוצאה המעודכנים לשנת 2014 יהיו אפוא כלהלן:

– לינה לפי קבלות

מ-115 עד 262 דולר ליממה

– הוצאות אחרות: אם נדרשו הוצאות לינה לפי קבלות

עד 74 דולר ליממה

אם לא הוגשו קבלות על לינה

123 דולר ליממה

– שכר לימוד בבית ספר יסודי או תיכון עבור ילדים שטרם מלאו להם 19 שנה

עד 657 דולק לחודש

– הוצאות שכירות רכב המשמש בייצור הכנסה

עד 58 דולר ליממה

רשימת המדינות בהן ניתן להגדיל את סכום הוצאות הלינה וההוצאות האחרות ב-25%: אוסטריה, אוסטרליה, איטליה, איסלנד, אירלנד, אנגולה, בלגיה, גרמניה, דובאי, דנמרק, הולנד, הונג קונג, הממלכה המאוחדת (בריטניה), טיוואן, יוון, יפן, לוקסמבורג, נורווגיה, ספרד, עומאן, פינלנד, צרפת, קאטר, קוריאה, קמרון, קנדה, שבדיה, שוויץ.

ז.

ניכוי מתשלום בעד שירותים או נכסים

לפי צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה) התשל”ז-1977, מי שמחזור עסקיו בשנת המס 2012 עלה על 5,300,000 ₪ חייב לנכות מס הכנסה במקור מתשלומיו בעד שירותים או נכסים בשנת המס 2014.

חברת בת שמחזורה בשנת המס 2012 לא עלה על 1,040,000 ₪ אינה חייבת בניכוי זה (בכפוף לצו ולתנאים שבסעיף 2א(2) לצו).

מוסד ציבורי שמחזורו בשנת המס 2012 לא עלה על 3,300,000 ₪ (בכפוף לצו ולתנאים שבסעיף 2א(3) בצו) אינו חייב בניכוי זה.

ח.

ניכוי מתשלום בעד מסחר ביהלומים

לפי צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים כהכנסה), התשנ”ג-1992, יחיד שמחזור עסקיו בשנת המס 2012 עלה על 17,100,000 ש”ח חייב לנכות מס מתשלומיו בעד מסחר ביהלומים, החל מינואר 2014 ואילך.

פרק ד‘. שווי שימוש

א.      שווי השימוש ברכב המעביד אשר הועמד לרשות העובד (רכב צמוד) ואשר נרשם לראשונה לפני 1.1.2010.

קבוצת מחיר

שווי שימוש חודשי

שווי שימוש שנתי

1

2,730

32,760

2

2,960

35,520

3

3,810

45,720

4

4,570

54,840

5

6,330

75,960

6

8,200

98,400

7

10,550

126,600

אופנוע L3

910

10,920

תקרת “מחיר המתואם לצרכן”

506,580

הפחתה משווי שימוש לרכב משולב מנוע (היברידי)

560

ב.      רכב שנרשם לראשונה מ-1/1/2010 ואילך, שווי השימוש לגביו חושב בהתאם לתקרות החדשות המתייחסות לכלי רכב כאמור. לעניין זה, ראה מידע באתר האינטרנט שכתובתו: https://www.misim.gov.il/MM_UseCar10/UseCarScreen.aspx

ג.       שווי שימוש בטלפון נייד – (רט”ן)

הסכום הנקוב בתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברדיו טלפון נייד)

105 לחודש

פרק הרשימת ישובים שתושביהם זכאים להנחה ממס בשנת המס 2014

תושב ישוב” – יחיד שמרכז חייו באותו ישוב

הישובים המזכים ופירוט ההנחות במס לתושביהם

(א)     ישובי הצפון: סעיף 11(ב)(א) תוספת ראשונה, חלק א

אביבים, אבירים, אבן מנחם, אדמית, אור הגנוז, אילון, אלקוש, בית גאן, בית הילל, ברעם, בצת, בר יוחאי, גורן, גוש חלב, געתון, גרנות הגליל, גשר הזיו, דובב, דישון, דלתון, דן, דפנה, הגושרים, הילה, זיו הגליל-נוה זיו, זרעית (כפר רוזנוולד), חוסן, חניתה, חורפיש, יערה, יפתח, יראון, כברי, כפר בלום, כפר גלעדי, כפר יובל, כפר סאלד, כרם בן זמרה, כרסאסמיע, לימן, מטולה, מירון, מלכיה, מנות, מנרה, מעונה, מעיליה, מעין ברוך, מעלות תרשיחא, מצובה מרגליות, משגב עם, מתת, נאות מרדכי, נהריה, נטועה, סאסא, סער, ספסופה, עבדון, עין יעקב, עלמה, עמיר, עראמשה, פאסוטה, פקיעין, פקיעין החדשה, צבעון, צוריאל, ראג’ר, ראש הנקרה, ריחאניה, רמות נפתלי, שאר ישוב, שדה אליעזר, שדה נחמיה, שומרה, שלומי, שמיר, שניר, שתולה.

הנחה של 11% על הכנסה חייבת מיגיעה אישית עד לתקרה של 241,320 ₪.

(ב)     הישובים הבאים

1.      קרית שמונה: סעיף 11(ב)(2)

הנחה של 22% על הכנסה חייבת מיגיעה אישית עד לתקרה של 241,320 ₪.

2.      ישובי אזור קו עימות דרומיסעיף 11(ב)(1א)

תושבי היישובים הבאים יקבלו הנחה של 20% על הכנסה מיגיעה אישית עד לתקרה של 241,320 ₪.

אבשלום, אוהד, אור הנר, איבים, ארז, בארי, ברור חייל, גבים, גברעם, דורות, דקל, זיקים, זמרת, חוות השיקמים, חולית, יבול, יד מרדכי, יכיני, ישע, יתד, כיסופים, כפר מימון, כפר עזה, כרמיה, כרם שלום, מבטחים, מבקיעים, מגן, מפלסים, נחל עוז, ניר יצחק, ניר עוז, ניר עם, נירים, נתיב העשרה, סופה, סעד, עין הבשור, עין השלושה, עלומים, עמיעוז, פרי גן, צוחר, רעים, שדה אברהם, שדה ניצן, שדרות, שובה, שוקדה, שלומית, תושיה, תלמי אליהו, תלמי יוסף, תקומה.

(ג)      מצפה רמון: סעיף 11(ב)(3)(א)

הנחה של 22% על הכנסה חייבת מיגיעה אישית עד לתקרה של 160,800 ₪.

(ד)     דימונה וירוחם: סעיף 11(ב)(3)(ב)

הנחה של 18% על הכנסה חייבת מיגיעה אישית עד לתקרה של 160,800 ₪.

(ה)     הישובים הבאים: סעיף 11(ב)(3)(ג)

אופקים, ערוער (ערערה בנגב), תל שבע ותושבי המועצה האזורית רמת הנגב: אשלים, באר מילכה, טללים, כמהין, מדרשת בן-גוריון, מרחב-עם, משאבי שדה, ניצנה (קהילת חינוך), ניצני סיני, עזוז, רביבים, רתמים, שדה בוקר וכן מחנה מצפה רמון (טלי).

הנחה של 14% על הכנסה חייבת מיגיעה אישית עד לתקרה של 160,800 ₪.

(ו)      א. הישובים הבאים: סעיף 11(ב)(3)(ד)

בן עמי, גונן, יחיעם, יסוד המעלה, כפר ורדים, להבות הבשן, מזרעה, נתיב השיירה, נתיבות, עברון, עכו, שבי ציון, שייח’ דנון.

הנחה של 11% על הכנסה חייבת מיגיעה אישית עד לתקרה של 160,800 ₪.

ב.      היישובים הבאים: סעיף 11(ב)(3)(ה), תוספת ראשונה חלק ב

מועצה אזורית אילות (הכוללת את היישובים הבאים: אילות, אליפז, באר אורה, גרופית, יהל, יטבתה, לוטן, מחנה עובדה (יוכבד), נאות סמדר (שזפון), נוה חריף, סמר, קטורה, שחרות, שיטים), בית שאן, חצור הגלילית, מועצה אזורית ערבה תיכונה (הכוללת את היישובים הבאים: חצבה, ספיר, עדן, עין יהב, עיר אובות, פארן, צופר, בלדד (צוקים)), ערד.

הנחה של 11% על הכנסה חייבת מיגיעה אישית עד לתקרה של 160,800 ₪.

(ז)      תושבי אילת: חוק אזור סחר חופשי

הנחה של 10% על הכנסה חייבת לפי סעיף 2(1) או 2(2) שהופקה באיזור אילת או חבל אילות עד לתקרה של 241,320 ₪.

(ח)     כוחות הביטחון:

הנחה של 5% מן המשכורת המיוחדת עד לסכום הכנסה של 160,800 ₪ לשנה.

פרק ו‘. מס שכר והיטל על העסקת עובדים זרים

מס שכר

שיעור מס

מלכ”ר

7.5%

מוסד כספי

18%

היטל על העסקת עובדים זרים

כללי

20%

בענף החקלאות

10%

בענף התעשייה והבניין

15%

בענף המסעדות האתניות

15%

פרק ז‘. ניכוי מס הכנסה מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה

כאשר הניכוי הוא לפי השיעור שנקבע בתקנות, יש לנכות מס הכנסה בשיעורים הבאים:

סוג התשלום

שיעור הניכוי

שכר סופרים

48%

סוגי שכר

48%

משיכות מקרן השתלמות

48%

תשלום למעביד מקופת גמל

40%

תשלום שלא כדין מקופת גמל לתגמולים

35%

תשלום שלא כדין מקופת גמל לקצבה

הגבוה מבין 35% ושיעור המס השולי

עמלת ביטוח

40%

דמי שכירות מקרקעין

35%

עבודות הלבשה, מתכת, חשמל ואלקטרוניקה ועבודות הובלה

30%

עיבוד יהלומים ומסחר ביהלומים

30%

עבודות בניה והובלה

30%

עבודה חקלאית

30%

תוצרת חקלאית

15%

דיבידנד

25%

דיבידנד בעל מניות מהותי

30%

דיבידנד ממפעל מאושר

15%

תשלום לתושב חוץ יחיד (אלא אם חלה תקנה אחרת)

25%

תשלום לתושב חוץ שהוא חבר בני אדם

26.5%

שירותים או נכסים

30%

דמי השאלה ליחיד

48%

דמי השאלה לחבר בני אדם

26.5%

דמי השאלה לקרן נאמנות חייבת

20%

השתכרות או רווח שבמקורם בהימורים, הגרלות או פעילות נושאת פרסים

30%

פרק ח‘. דוגמאות למתן נקודות זיכוי על פי מצב המשפחתי

מספר נקודות זיכוי

הזכאים לפי מצב המשפחתי

1

2.25

רווק ללא ילדים

נשוי ללא ילדים

אלמן/גרוש ללא ילדים

2

2.75

רווקה ללא ילדים

נשואה ללא ילדים

אלמנה/גרושה ללא ילדים

3

3.25

נשוי (יחיד מוטב) שלאשתו אין הכנסה ואין ילדים

נער בגיל 16-17

אב לפעוט בשנת הלידה ובשנה בה מלאו לו שלוש (למעט אב החי בנפרד וילדיו בחזקתו)

גבר החי בנפרד ומשלם מזונות בגין ילד (שאיננו פעוט) שאינו בחזקתו

אשה נשואה ולה ילד בוגר או יילוד

4

3.75

גבר הורה יחיד ולו ילד בוגר בחזקתו

אב החי בנפרד ולו יילוד או ילד בוגר בחזקתו

נערה בגיל 16-17

אשה נשואה ולה ילד בגיל 6 עד 17

5

4.25

אב לפעוט בשנה לאחר שנת לידתו ובשנה שלאחריה (למעט אב החי בנפרד וילדיו בחזקתו)

גבר הורה יחיד ולו ילד אחד, בגיל 6 עד 17, בחזקתו

גבר החי בנפרד ולו ילד, בגיל 6 עד 17, בחזקתו

אשה החיה בנפרד ולה יילוד או ילד בוגר בחזקתה

6

4.75

אשה נשואה ולה ילד בשנה שלאחר לידתו ועד השנה בה מלאו לו 5

גבר הורה יחיד ולו יילוד בחזקתו

7

5.25

אשה הורה יחיד ולה יילוד בחזקתה

גבר הורה יחיד ולו ילד אחד, בגיל 4 או 58, בחזקתו

גבר החי בנפרד ומשלם מזונות בגין פעוט, בשנה שלאחר שנת הלידה ובשנה שבה מלאו לו שנתיים שאיננו בחזקתו

אב החי בנפרד ולו ילד אחד בגיל שנה עד גיל 5 בחזקתו

8

5.75

אשה הורה יחיד ולה ילד אחד בגיל, 4 או 5, בחזקתה

אשה החיה בנפרד ולה ילד אחד בגיל שנה עד גיל 5 בחזקתה

אשה החיה בנפרד ומשלמת מזונות בגין פעוט, בשנה שלאחר שנת הלידה ובשנה שבה מלאו לו שנתיים, שלא בחזקתה

9

6.25

גבר הורה יחיד ולו פעוט אחד בגיל 3 בחזקתו

10

6.75

אשה הורה יחיד ולה פעוט אחד בגיל 3 בחזקתה

11

7.25

גבר הורה יחיד ולו פעוט בשנה שלאחר שנת הלידה ובשנה בה מלאו לו שנתיים בחזקתו

12

7.75

אשה הורה יחיד ולה פעוט בשנה שלאחר שנת הלידה ובשנה בה מלאו לו שנתיים בחזקתה

יחיד מוטב: יחיד שהוא או בן זוגו הגיע לגיל פרישה או עיוור או נכה לפי סעיף 9(5) לפקודה

הורה יחיד: הורה במשפחה חד-הורית שהיה לו ילד שבשנת המס טרם מלאו לו 19 שנים שההורה השני שלו נפטר או שהילד רשום במרשם האוכלוסין בלא פרטי ההורה השני.

פעוט: ילד שטרם מלאו לו 4 שנים בשנת המס

יילוד: ילד שנולד בשנת המס

בוגר: ילד שמלאו לו 18 בשנת המס


ג׳ינו ושות׳ רואי חשבון

ג’ינו ושות’ רואי חשבון, נוסד בתל אביב בשנת 2009, המשרד עוסק במגוון שירותי רא... קרא עוד >

החדשות האחרונות

  1. הבהרות לעניין רישום ותיעוד מענקי הסיוע לעצמאים ולעסקים
    להלן הבהרות שפרסמה רשות המסים לרישום ותיעוד מענקי הסיוע לעצמאים ולעסקים: 1. על פי הוראות החוק לסיוע כלכלי, בפרק ה: בסעיף 18ל

  2. מענקי קורונה

  3. קרא את כל החדשות >
כניסת משתמשים
תכתבו לנו
1
אנו זמינים עבורכם גם בוואטסאפ לכל שאלה או בקשה.